Kinh doanh với chữ TÂM
Làm việc với chữ TÍN
Cư xử với chứ TÌNH