Sự chênh lệch giá cả chậu Composite trên thị trường là do đâu?